Archive for Kasım 11, 2015

Su Kanunu Tasarısında Su Tahsisi

Ekran Resmi 2015-10-26 19.33.17
Dursun Yıldız – Su Politikaları Uzmanı
ada Hidro Mühendislik

Uzun bir süre üzerinde tartışılan Su Kanunu tasarısında su kaynakları tahsisi için öngörülen uygulama ve kurumsal yapı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Kavramlar:
• Havza Ölçeğinde Sektörel Su Tahsisi
• Münferit Su Tahsisi
• Su Tahsis Belgesi
• Su Tahsis Sicili
• Ulusal Su Planı
• Havza Yönetim Planı
Kurumsal Yapı
• Su Yönetimi Yüksek Kurulu
• Su Tahsis Heyeti
• Havza Su Yönetim Heyeti
SU YÖNETİMİ YÜKSEK KURULU
• Orman ve Su İşleri Bakanı başkanlığında, Bilim Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda Tarım ve Hayvancılık, İçişleri, Kalkınma Bakanlarından oluşur.
• Görevleri
– Sürdürülebilir su yönetimini ve su güvenliğini sağlamak için ulusal politikaları yönlendirici kararlar almak,
– Su yönetimine ilişkin olarak, havzalarda kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılması gereken uygulamaları takip etmek,
– Kurul kararlarının uygulama süreçlerini izlemek, değerlendirmek,
– Su Tahsis Heyetinin tekliflerini karara bağlamak,
SU TAHSİS HEYETİ
• Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar veya Müsteşar Yardımcısı başkanlığında; Bilim Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda Tarım ve Hayvancılık, İçişleri, Kalkınma ve Sağlık Bakanlıkları ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün yetki verdiği temsilcileri ile Bakanlıkça belirlenecek Üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının birer temsilcisinden oluşturulacaktır.
• Görevleri
– Havza Su Yönetim Heyetinden gelen sektörel su ihtiyaç ve değişiklik tekliflerini değerlendirerek Su Yönetimi Yüksek Kuruluna sunmak,
– Kurak dönemlerde uygulanacak havza su yönetimi konusunda teklifler hazırlamak,
– Sektörel su tahsisi politikalarının geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve bu konuda yapılan çalışmaları Su Yönetimi Yüksek Kuruluna rapor olarak sunmak.

HAVZA SU YÖNETİM HEYETİ
• Havza Su Yönetim heyeti; İlgili vali veya vali yardımcısı başkanlığında, havzalarda su yönetimi ile ilgili olarak görev alan kurum ve kuruluşların mahalli temsilcileri, büyükşehir belediyeleri ve il belediyeleri, üniversite ve sivil toplum kuruluş temsilcilerinin katılımı ile oluşturulacaktır.
• Görevleri
– Taslak Havza Yönetim planlarını hazırlamak,
– Havza Yönetim Planlarının uygulamalarını takip ederek, altı ayda bir Bakanlığa raporlamak,
– Havza ölçeğinde sektörel su ihtiyaçlarını belirleyerek ve değişiklik taleplerini inceleyerek Su Tahsis Heyetine sunmak,
Yetki ve Mevzuat Karşılaştırması
Su Yönetiminde halen DSİ Genel Müdürlüğü,Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdareleri ( Büyükşehirler hariç) arasında yetki ve sorumluluk alanları açısın dan bazı belirsizliklerin bulunduğu görülmektedir. Su tahsisi konusunda bu üç kurumun yasal mevzuat açısından karşılaştırılması aşağıdaki tabloda verilmiştir.


Su Kanunu Tasarısında Tahsis ve Tahsisi Sicilinin Tutulması

Su kaynaklarının tahsisi
MADDE 13- (1) Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ve Türk vatandaşlarına yapılacak olan su tahsisleri, havza su tahsis planları esas alınarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılır.
(2) Tahsis edilen su kaynakları ve doğal mineralli sular için su tahsis belgesi verilir, bu belge ücrete tabidir. Suyun tahsis belgesine uygun kullanımı esastır. Doğal mineralli sular dışında kalan münferit su tahsisi en fazla kırk dokuz yıla kadar yapılabilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
(3) Doğal mineralli sular dışında verilen su tahsis belgeleri hiçbir şekilde devredilemez. Ancak, mirasa ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla su tahsis belgesi yenilenebilir.
(4) Bakanlık tarafından belirlenen emniyetli yeraltı suyu işletme rezervinden daha fazla su tahsisi yapılamaz.
(5) Termal ve jeotermal suların yetkili idare tarafından yapılacak tahsis miktarları ile ilgili olarak bakanlıktan görüş alınır.
(6) Tahsise konu su kaynağının ve doğal mineralli suların, tamamının veya bir kısmının korunan alanlar içerisinde kalması halinde koruma ile görevli idari birimlerin uygun görüşü alınır.
(7) Su kaynaklarının ve doğal mineralli suların tahsis maksat ve şartları dışında kullanılması veya hiç kullanılmaması halinde verilen su tahsis belgesi iptal edilir. Münferit tahsislerin maksat ve şartlarında değişiklik yapmaya ve gerektiğinde, tahsis edilen su miktarını azaltıp çoğaltmaya veya su tahsisini kaldırmaya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yetkilidir. Tahsisin azaltılmasından veya tamamen kaldırılmasından dolayı tazminat talebinde bulunulamaz. Suyun nitelik, nicelik ve tahsis maksadı yönünden özelliğini olumsuz şekilde etkilemeyecek ilave kullanımlara izin verilebilir.

Su tahsis sicili
MADDE 15- (1) Su tahsis sicili, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tutulur.
(2) Su tahsis sicili alenidir ve kayıtların bilinmediği iddia edilemez. Su kaynaklarıyla ilgili idari karar ve işlemlerden doğan ihtilafların çözümlenmesinde bu sicildeki kayıt ve bilgiler esas alınır.

Ekran Resmi 2015-10-26 19.33.30 (2)

ADA LOGO - Kopya